Wallison Alves

Wallison Alves

Agropecuário apaixonado por tudo que envolve tecnologia!

rss gpg tox email github gitlab keybase mastodon matrix telegram twitter